Avokado vs Kokosnöt

By |januari 1st, 2019|Categories: Signerat|

Uppsala Pingst är en församling som finns mitt i stan där tankar byts och bryts såväl inom akademin som i kyrkor och församlingar. Därför har Pingstkyrkan i Uppsala tvingats till tydlighet i frågor om tillhörighet och delaktighet. Genom åren har det vuxit fram ett förhållningssätt som vi brukar beskriva med bilden av en avokado i motsats till en kokosnöt. Uppsala Pingst vill inte vara som en kokosnöt med ett stenhårt skal och ett skvalpigt inre. Hårdheten i skalets yttre gräns gör det nästan omöjligt att komma åt kokosnötens inre. Samtidigt är centrum i kokosnöten urvattnat och blaskigt. Med ett flytande inre behövs en nästan oforcerbar yttre gräns för att förhindra att all substans rinner ut. En församling som saknar ett tydligt centrum, en kärna av tro och liv, får automatiskt behov av tydliga staket och yttre barriärer. Pingstkyrkan i Uppsala vill vara som en avokado där den tydliga och starka kärnan omges av en mjuk och tilltalade frukt. Kärnan är teologin och det centrala som församlingen samlas runt. Avokadoförsamlingen klarar att vara generös och inkluderande utan att riskera att kärnvärderingarna och den bibelförankrade tron förändras. I detta bildspråk är kärnan oförhandlingsbar. Den består av tron "som en gång för alla har anförtrotts de heliga” [1]. Kärnan är beständig över tid, intakt oavsett de omgivande trenderna och uppfattningarna. Det är kärnan som bär arvsmassan vidare från generation till generation. Däremot måste församlingen i varje tid, kultur och sammanhang vara flexibel i sina verksamhetsformer. Verksamheten är det som omger kärnan. Skriften säger att anpassningen under samtidens ideologiska tryck förhindras genom nytänkande. ”Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som [...]

Dubbla gudstjänster från 18 nov!

By |oktober 9th, 2018|Categories: Nyhet, Signerat|

Nya tider! På den tiden man delade ut sångböcker till alla som kom till Pingstkyrkan fanns en formulering i förordet: ”Allt som har liv växer och utvecklas”. Så lanserade Lewi Pethrus, Pingströrelsens tidiga ledare, det faktum att det hade kommit ny sång och musik. Nya tider skapar nya behov med nya lösningar. För oss i Uppsala Pingst innebär ”nya tider” rent konkret nya tider! Under en längre tid har vi sett en fantastisk utveckling inte minst i arbetet bland barn och ungdomar. Detta gör att vi är trångbodda. Livet tar sig nya former och spränger gamla ramar. Tid och rum hänger samman. När utrymmet blir för trångt är det nödvändigt att utöka tiden. Därför kommer vi att ge möjlighet för fler att komma till kyrkan genom att öppna ytterligare en gudstjänst. I stället för söndag 11.00 kan man från och med 18 november välja mellan 10.00 och 12.00. Samtidigt bygger vi också om hela plan 2 i kyrkan för att göra lokalerna mer lämpade att ta emot trycket av alla barn som kommer till söndagsskolan. När det samlas mycket folk är det viktigt att vi samtidigt skapar en kultur av gemenskap där alla blir sedda. Därför startar vi också ”After Church” i samband med båda söndagsgudstjänsterna. Det är inte helt olikt AW (After Work). Vi gör avtal med olika restauranger om rejäla rabatter på söndagsluncherna. På så sätt kan man hänga på en grupp och få kontakter efter kyrkan. Tonåringar, studenter eller andra grupper kommer också att ha aktiviteter i samband med gudstjänsterna i kyrkan. Söndagsgudstjänsterna är navet som allt snurrar runt i kyrkan men också på andra dagar kommer det arrangeras specialevent och större arrangemang. Nya tider, nya människor, nya behov kräver att vi [...]

Signerat

By |oktober 20th, 2014|Categories: Signerat|

Ett två och ?   I bibeltexterna finns det ofta en ”treklang” som beskriver generationsskiften. Abrahams, Isaks och Jakobs Gud är ett exempel där den ena generationen för över till den andra som lämnar vidare till den tredje. Det verkar dock som att det ofta blir ett problem i ansvarsskiftet mellan det andra och tredje ledet. Mose, Josua och sedan ett ledarskap som kompromissar substansen i arvet. David, Salomo och ? Profettjänstens avbrutna treklang kan beskrivas Elia, Elisha och sedan katastrofen Gechasi. Det verkar som tredje generationen tenderar att ärva formen men saknar den inre substansen. I tredje steget är arvet och verksamheten ofta etablerad och självklar. Landet är intaget, respekten för profetämbetet sitter djupt hos folket. Just då frestas de som skall bära arbetet vidare att kompromissa och ta genvägar. Det är väl inte en slump att tänkespråket har myntats: ”Första generationen förvärvar, andra förvaltar, och tredje generationen fördärvar”. Detta är dock inte en biblisk princip trots att det finns flera exempel på tredje stegets fördärvande. Han som presenteras som ”Jag Är”, är Gud för alla tre generationerna. Han som säger ”Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud”, är Herre i alla fasskiften.  Det finns ingen naturlag som säger att det andra fasskiftet skall gå på tok. Psalm 121 säger ” Herren skall bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt”. När tiden fasar ut en period och välkomnar en ny så finns han med som bevarar varje lands, församlings och enskilds utgång och ingång. Ansvaret för ett lyckat fasskifte vilar på både den som lämnar och den som tar över. Ett praktexempel på en attityd som omöjliggör överlämnandet är Jobs vänner. Deras förhållningssätt beskrivs ironiskt av Job: ”Ja [...]

Ledare med självförtroende

By |maj 6th, 2014|Categories: Signerat|

Tveklöst befinner sig svensk kristenhet i en period när mycket förändras. Nya allianser och tvära kast i kombination med en krass ekonomisk realitet tvingar fram kännbara förskjutningar. Förändringstider är alltid perioder som skapar osäkerhet. Kanske att dessa snabba ompositioneringar visar hur hela samhället förändras. Det som var självklart i går gäller inte i dag och är helt borta i morgon. Det finns tre pelare som alla verksamheter vilar på, kärnvärden, metoder och ledarskap. Dessa tre ger stabilitet åt nationer, företag och organisationer. I en kontrollerad förändringsprocess kan man bara lyfta ett av dessa fundament samtidigt. Minst två pelare måste ha ”markkontakt” för att inte hela bygget skall rasa. Man kan inte både förändra kärnvärden och byta verksamhetsmetoder samtidigt. Då blir hela bygget instabilt. På samma sätt hamnar en församling på gungfly när både trons innehåll och ett ledarskifte processas samtidigt. ”The perfect storm” är när alla tre pelarna lyfts samtidigt. Då virvlar allt runt utan något som helst grundfäste. Förändringstider kräver ledarskap. När värderingar och verksamhetsformer är uppe till omförhandling behövs det ett ledarskap som står stadigt. Det är inte läge att vika ihop sig när det börja gunga. Kanske är det just här som vi kan skönja ett oroande mönster. Under ett par årtionden har församlingsledare fått ta stryk genom att stå i skottlinjen på ett sådant sätt att man blivit ”skotträdd”. Självförtroendet är sedan länge eroderat till ett minimum. Kritiken, angreppen och förminskandet gör att ledare känner sig underlägsna och förlägna. Det är inte möjligt att leda ett kavalleri i ett fältslag om man har på känn att man själv ser löjlig ut på hästryggen. Försiktigheten skapar ett osäkert och svagt ledarskap som i princip endast administrerar det diskussionsprocesserna kommit fram till. Detta [...]

Välsignade vakter!

By |april 2nd, 2014|Categories: Signerat|

Om du i officiella sammanhang tittar riktigt noga så finns ofta personer som har blicken i helt motsatt riktning i förhållande till alla andra. När massan tittar på scenen eller kändisen så tittar skyddsvakterna på publiken och omgivningen. Deras uppgift är att se det andra missar, vara vaksamma när andra bara hänger på. Livvakten är skolad att i alla lägen avvärja en fara för den som beskyddas. När alla är gemensamt fokuserade på det officiella programmet spanar vakten efter andra mönster och beteenden. Man läser av sitt sammanhang med en tränad blick. Inget sammanhang är säkert när alla tittar åt samma håll. Samhället fungerar på samma sätt. När alla springer åt samma håll eller tycker helt lika skall man se upp. Det behövs människor med resning nog att våga titta i motsatt riktning. Detta kan ofta vara en otacksam uppgift. Den som vågar antyda att kejsaren är naken drabbas inte så sällan av hånfullhet och antydningar om illojalitet. När ett visst tänkande blivit förhärskande sätts nedlåtande etiketter på den som spanar i motsatt riktning. Varje sund samling av människor bör se till att den granskande inte marginaliseras så att sunt ifrågasättande sätts ur spel. Samtidigt är det osunt och livsförnekande om hela publiken på fotbollsmatchen agerar säkerhetsvakter. I församlingssammanhang finns det en risk att starkt ledarskap, tro och entreprenörskap utgör en blandning som hindrar korrigering och transparens. Priset för att inte tillåta en sund prövning är högt. Därför behöver ledarna granskas. Journalister, debattörer och revisorer har rollen att rikta blicken åt motsatt håll för att se det massan missar i sin hänförelse. Samtidigt ska granskarens motiv prövas. Om sanningssägaren alltid är ”kärringen mot strömmen” vittnar det troligen inte om profetisk klarsyn utan snarare om det [...]

Vad svarar du?Vad svarar du?

By |mars 26th, 2014|Categories: Signerat|

När man möter frågor eller ifrågasättande tvingas man formulera vad man tror. Tron mår väl av att definieras. Bibeln förutsätter att frågan om tron kommer att ställas- "När din son en gång frågar dig vad detta betyder skall du svara". Det är nyttigt att ställas inför de enkla och grundläggande funderingarna. Vad svarar du när en arbetskamrat frågar vad tron egentligen innebär? Hur vägleder du när barnen frågar, "Pappa varför är vi med i kyrkan"? Texternas svar på nästa generations frågor inleds, "Med sin starka hand förde Herren oss ut ur Egypten, ut ur slavlägret". Tron blir ologisk och osammanhängande om den inte bottnar i att vi är befriade ur slaveriet och ofriheten. Identiteten som troende har alltid ett förr och ett nu. Ofta frestas vi att svara allmänt och svävande när någon frågar om tron. Tyvärr faller även kyrkor för frestelsen att vara suddiga i bekännelsen. Svaren blir något i stil med: "Det är bra gemenskap i kyrkan" eller "det är nyttigt för barnen att ha något att engagera sig i". Otydligheten håller inte i längden. Ingenting i den kristna tron blir förståeligt om man tar bort befrielsen från synd och slaveri som utgångspunkt. Med befrielsen blir tron däremot begriplig och de kristna vägvalen logiska. Befrielsen innebär att människovärde och självkänsla upprättas. Den tidigare bundne slaven är nu fri att fatta egna beslut oberoende av vad omgivningen tycker. Befrielsen gör mig självständig att säga det jag vill och tro det jag vill. Rädslan som präglar den underkuvade är för alltid borta. Med frigörelsen tydligt närvarande i tankegodset som vi lämnar till nästa generation blir det självklart att välja en fri livsstil. En frihet som avstår det som binder. Samtidigt som den befriade slaven aldrig [...]

OrdenOrden

By |december 20th, 2013|Categories: Signerat|

Med orden namnger vi verkligheten och gör den begriplig i ett sammanhang. Bland det första som hände i mänsklighetens historia var att varje levande varelse som hade skapats namngavs av människan i termer som sorterade tillvaron i ett begripligt system. Språkets och ordens skaparkraft är fortfarande en av tillvarons starkaste krafter. Med ord kan vi peppas att hålla ut under en hopplös period i livet. En väl "timad" uppmuntran kan förändra allt när livet är tufft. Det är märkligt att orden kan forma och skapa på ett så starkt sätt, både positivt och negativt. Några obetänksamma ord kan ställa till skada och sprida sig som en skogsbrand. En erfarenhet som delas av många är att bara några få ord från en lärare, uppfattade som "du kan inte sjunga", tystade sången årtionden framåt. Komplexen som krymper vårt livsutrymme beror ofta på att någon sa ord som fäst sig som en tagg i själen. På motsvarande sätt är de positiva orden också livsavgörande. Minns du tillfället när någon sa att du var fin! Berömmet för uppsatsen i skolan eller bara det faktum att någon sa att dom såg oss skapade ett livslångt frihetsutrymme. Orden är så viktiga att de en dag ligger till grund för domen över våra liv. Varje onyttigt ord skall vi en gång få svara för. Ingen är fullkomlig. Alla felar i sitt tal. För oss som lätt talar finns bara några ord kvar inför den dagen. "Herre, förbarma dig över mig syndare". Kanske är det avsaknaden av tanken på en yttersta rättvisa som gör att näthatet breder ut sig. Varje skvallerkärring eller illvillig ryktesspridare som för vidare skitsnacket i en grabbig "det-tål-du-väl" jargong kommer en dag att få läsa sina bloggar i ett [...]

Sanningen och förhandlingarnaSanningen och förhandlingarna

By |november 13th, 2013|Categories: Signerat|Tags: , |

Det vore tjänstefel att inte uttala sig i debatten om dop och medlemskap som just nu tumlar runt. Först en deklaration av hur jag ser på frågan och sedan ett resonemang. Grundfrågan i all teologi bör vara; "Vad säger Bibeln?". Texternas församlingar består av människor som medvetet låtit döpa sig. Med urkristendomen som ideal blir frågan teologiskt okomplicerad. Församlingen består av människor som kommit till tro på Jesus och i lydnad för Ordet medvetet låtit döpa sig. Gemenskapen däremot är självklart till för alla döpta eller odöpta oavsett åsikter, social position eller ålder. Det är i omsorgen och gemenskapen församlingen når de som ännu inte tror. Kyrkan är dock mer än gemenskap, den har med Gud att göra. Församlingen har makt över dödsrikets portar, är upprätthållare av sanningen och part i ett kontrakt med skapelsens Gud. Om förändringar har utgångspunkten, "Det här är en anpassning till verkligheten", blir det problematiskt. Man anar att det som benämns verkligheten ges högsta auktoritet. I "verklighetens ideologi" kommer snart allt att vara OK och accepterat. Det ekar trevlig, trevlig, trevlig istället för helig, helig, helig. Församlingen hamnar på gungfly om den styrs av "man kan inte döma någon annans övertygelse". Om inte dopet är porten in i församlingen vem skall då bedöma om någon är tillräckligt aktivt troende eller levande i sitt dop? Det enda objektiva är att fastställa dopsynen och låta den avgöra vem som tillhör församlingen. Alla andra kriterier blir farligt påverkbara och flytande. Det har etablerats en märklig praxis att rösta demokratiskt i teologiska frågor. Den politikstyrda kyrkan bestämmer sig för att i strid med bibeltexterna viga samkönade par. Och nu verkar frikyrkorna beredda att rösta om församlingen skall bestå av döpta eller inte. Är nästa [...]

DelaktighetDelaktighet

By |oktober 22nd, 2013|Categories: Signerat|

Om man slår upp ordet delaktighet får man veta att det betyder att ha tillgång till något, ofta med tonvikt på känslan att vara nyttig, ha medinflytande. Hela folkrörelsesverige kämpar med frågor som rör engagemang och delaktighet. Det har alltid betraktats som helt avgörande om människor känner delaktighet i det som sker. Varje ledare har anledning att upprepat ställa sig frågan om människor känner sig delaktiga i det som sker i verksamheten. Det svenska språket har en finess. Man "känner" delaktighet. Det går inte att bevisa eller objektivt påvisa att människor är delaktiga. Delaktighet ligger på det personliga planet. Det är fullt möjligt att känna sig vid sidan om trots att alla objektiva kriterier i form av medinflytande och demokrati är uppfyllda. Delaktighet handlar inte om att ha rösträtt i föreningsstämma eller församlingsmöte. Verklig delaktighet ligger på ett annat djupare plan. Man känner delaktighet! När det är landskamp går många igång och tjoar i takt med det "egna" lagets kamp och förhoppningar. "Vi" vann, brukar det heta trots att den enda delaktigheten som fanns var att passivt käka chips och leva med i tevesoffan. Ansvaret för taktik och träning ligger helt på tränare och spelare. Märkligt nog brukar samma soffatleter som säger "vi" vann säga "dom" förlorade. Analyser och kommentarer varför det gick snett görs efteråt på distans. Retroaktiva råd till förlorare tycks vara soffsportarnas specialkompetens. Experterna och tyckarna finns alltid på läktaren! Är det kanske just här det ligger. Verklig delaktighet skapas inte i första hand av att få vara med och tycka. Känslan av djup delaktighet uppstår endast på planen där det är "vi" som både vinner och förlorar. Att vara en del av det som sker skapas ytterst av att ta klivet [...]

Vilse i pannkakanVilse i pannkakan

By |september 24th, 2013|Categories: Signerat|

Jag växte upp i svallvågorna efter 68-rörelsen. Flera av de tänkta manliga förebilderna var vänstermjukisar. Som grabb uppfattade jag aldrig de politiska vibbarna och vänsterfrågorna fastnade liksom inte. Men kvar finns minnesbilderna av palestinasjalar, näbbkängor och, ja just det, karlar i plyschbyxor! Modet i kyrkorna följde i stort sett sin tid även då, vilket nu väcker en viss munterhet när man ser gamla bilder. Hippierörelsens Peace Love and Understanding fanns i kristen tappning, "Smile! Jesus loves you". Den allmänna hippieromantiken är dock inte det som etsat sig fast mest, trots allt. Kvar finns känslan av en mesighet som var allt annat än macho. Kärlek var oföretagsam passivitet som log ett blaskigt leende utan konturer och hållning. Begreppen kärlek och fred saknade relevans. Bibelordet öppnade ögonen för mig och löste upp kopplingen till snällhetsträsket genom att visa att kärleken är aktiv handling inte passiv väntan på ingenting. När bibeltexterna beskriver kärleken är det en kraftfull bild som målas upp. Kärlekens miljöer är tydliga tillväxtplatser där människor kan växa till sin fulla potential. Attityden som karaktäriserar kärleksfulla miljöer är tron att allting är möjligt. Precis så beskriver Bibeln kärleken, allt tror den, allt hoppas den! Kärleksfulla miljöer är tillväxtvänliga platser där det är tillåtet att lyckas. När det går bra blir dessa miljöer aldrig skrytsamma och uppblåsta. I grunden därför att de som präglar atmosfären inte söker sitt eget bästa utan andras. Positiva kretsar präglas av tydliga värderingar som styr hur man agerar och lever. Kärleksfulla människor har ett tydligt förhållande till sanningen. Man gläds med sanningen. I sanna miljöer är inte mjäkighet och kärlek förväxlade. Kärleken är fast förankrad i sanningen och värderingarna säljs inte ut så fort trenderna växlar. Plyschbyxornas brist på konturer och passform [...]