Avokado vs Kokosnöt

Uppsala Pingst är en församling som finns mitt i stan där tankar byts och bryts såväl inom akademin som i kyrkor och församlingar. Därför har Pingstkyrkan i Uppsala tvingats till tydlighet i frågor om tillhörighet och delaktighet.

Genom åren har det vuxit fram ett förhållningssätt som vi brukar beskriva med bilden av en avokado i motsats till en kokosnöt. Uppsala Pingst vill inte vara som en kokosnöt med ett stenhårt skal och ett skvalpigt inre. Hårdheten i skalets yttre gräns gör det nästan omöjligt att komma åt kokosnötens inre. Samtidigt är centrum i kokosnöten urvattnat och blaskigt. Med ett flytande inre behövs en nästan oforcerbar yttre gräns för att förhindra att all substans rinner ut. En församling som saknar ett tydligt centrum, en kärna av tro och liv, får automatiskt behov av tydliga staket och yttre barriärer.

Pingstkyrkan i Uppsala vill vara som en avokado där den tydliga och starka kärnan omges av en mjuk och tilltalade frukt. Kärnan är teologin och det centrala som församlingen samlas runt. Avokadoförsamlingen klarar att vara generös och inkluderande utan att riskera att kärnvärderingarna och den bibelförankrade tron förändras. I detta bildspråk är kärnan oförhandlingsbar. Den består av tron ”som en gång för alla har anförtrotts de heliga” [1]. Kärnan är beständig över tid, intakt oavsett de omgivande trenderna och uppfattningarna. Det är kärnan som bär arvsmassan vidare från generation till generation. Däremot måste församlingen i varje tid, kultur och sammanhang vara flexibel i sina verksamhetsformer. Verksamheten är det som omger kärnan. Skriften säger att anpassningen under samtidens ideologiska tryck förhindras genom nytänkande. ”Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.” [2]. Den församling som ständigt låter sig förvandlas genom nya tankar och relevanta verksamhetsformer blir som avokadon, lättillgänglig med ett tydligt centrum.

Tankemässigt är det viktigt att skilja mellan församlingens kärna och gemenskapen som finns i församlingens verksamhet. Gemenskapen bland de troende är en öppen och generös miljö där alla inkluderas. I den öppna omsorgsfulla gemenskapen är alla välkomna! I Uppsala Pingst skulle vi aldrig komma på tanken att fråga någon som kommer till gemenskapen om religiös hemvist, social status, etnicitet eller sexuell läggning. Avokadon kan vara tydlig med vad som står i Skriften samtidigt som den är mjuk och tilltalande i attityden mot alla människor. Frågan om en låg eller hög tröskel in i församlingen handlar mest om attityderna som man möts av i kyrkan. Att det i en kyrka finns en tydlig kärna av tro och övertygelse tar de flesta som självklart.

När Uppsala Pingst brottas med frågor kopplade till vårt sätt att leva är det en fråga som alltid står i förgrunden: ”Vad säger Bibeln?”. Erfarenheten lär oss att de svåra frågorna i Bibeln inte är det som är svårtolkat eller otydligt. De riktigt svåra texterna är de som är enkla och kristallklara samtidigt som de har en udd in i konkreta livssituationer. Frågan om hur sexualiteten skall levas ut tillhör kategorin av spörsmål som är enkla och lättförståeliga och just därför blir svåra. Texterna föreskriver att all sexuell samlevnad hör hemma i äktenskapet mellan en man och en kvinna [3]. Detta tillhör det oförhandlingsbara i avokadons kärna. Det paradoxala är dock att en tydlighet om vad församlingen tror inte på något sätt hindrar den som avviker från kyrkans synsätt att känna sig hemma i gemenskapen.

Rent praktisk har vi sett att avokadoattityden fungerat utmärkt i årtionden för den som har missbruksproblematik. Församlingen har tydligt stått upp för helnykterhet samtidigt har varenda alkoholist trivts i gemenskapen. Det finns inte en söndag utan att människor, som inte lever upp till församlingens kärnvärden, samtidigt attraheras av och inkluderas i gemenskapen.

Om man skall anförtros ett centralt ledaransvar i kyrkan innebär det med nödvändighet att man delar församlingens tro och liv fullt ut. En ledare måste helt enkelt dela och leva kärnvärderingarna. Lika naturligt som att ingen ”idrottsman kan få segerkransen om han inte följer reglerna” är det att rekrytera människor som delar grundvärderingarna till olika ledande funktioner [4]. Den som tjurigt hävdar att hockeyns regler ska gälla på fotbollsplanen kan självfallet inte komma med skridskorna ut på gräsplanen. Var och en kan inte definiera hur matchen skall spelas. Om man vill spela fotboll är det fotbollsskor som gäller. På samma sätt böjer sig varje tjänare i en församling under det som församlingen upplever som ”den tro som en gång för alla har överlämnats till kyrkan”. Det starkaste exemplet att ta efter i frågor om tro och tillhörighet, precis som i allt annat, är Jesus. Man kan knappast anklaga Honom för otydlighet i fråga om synden. Ändå säger Bibeln att: ”alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom” [5]. Han stod för tydliga kärnvärden och en generös gemenskap där alla fick plats. Detta är avokadoprincipen!

[1] Judasbrevet 3

[2] Romarbrevet 12:2

[3] Markusevangeliet 10:7

[4] 2 Timotheosbrevet 2:1–5

[5] Lukasevangeliet 15:1–2

By |januari 1st, 2019|Categories: Signerat|

2 Comments

 1. Neil 2019-01-02 at 07:48 - Reply

  Jag älskar avaocado:) Jesus Älskar mig!
  Kärnan är min relation med Den som älskar mig så mycket så att det led till att jag älskar Honom, Kristus Jesus.

  Kokosnöt är också gott!
  Gott nytt år

 2. Ulf Granat 2019-03-10 at 12:21 - Reply

  ”Skriften säger att anpassningen under samtidens ideologiska tryck förhindras genom nytänkande”, anser dokumentets författare med hänvisning till Rom 12:2.
  Om vi tar oss tid att läsa lite noggrannare så ser vi att Skriften inte alls talar om något ”samtidens ideologiska tryck” eller något slags ”nytänkande”. Paulus uppmanar oss däremot att frambära oss själva som ett offer åt Gud, som en ”andlig gudstjänst”, och att ”låta oss förvandlas”, och menar helt säkert att vi ska låta Gud förvandla oss. Detta ska då enligt Paulus ske genom ”förnyelsen av våra tankar” eller ”sinnets förnyelse” för att vi därigenom ska kunna avgöra ”vad som är Guds vilja; ”det som är gott och fullkomligt och som behagar honom”.
  Om vi gör anspråk på att belysa en biblisk sanning genom att börja en mening med orden ”Skriften säger”, kan vi inte komma med en egen tolkning av vad den säger eller vad vi tycker att Skriften borde säga. Den avokado-kärna som dokumentets författare liknar vid församlingens teologi, om den börjar bli mjuk måste vi kassera hela frukten.
  Ulf Granat

Leave A Comment